/ Juridik / Livets skeenden / Flytta ihop /

Flytta ihop


Sambo

Som nybliven eller blivande sambo behöver du sätta dig in i en rad viktiga frågor.
En del av juridiken kring ett samboförhållande regleras i sambolagen men lagen erbjuder dessvärre inte lösningar på alla situationer. För att få ett bra juridiskt och ekonomisk skydd är det därför viktigt att se över och upprätta vissa juridiska handlingar. Testamente, samboavtal, samäganderättsavtal och reverser är exempel på handlingar som ofta behövs för att helt eller delvis komplettera/eller avtala bort den lagstiftning som finns för samboförhållandet.
Det kan kännas omständligt att behöva sätta sig in i juridiska och ekonomiska frågeställningar när kärleken är ny men vi på Götmars hjälper er med både information, rådgivning och upprättande av de handlingar ni behöver för att trygga er relation för resten av livet. 


Vad behöver vi fundera på innan vi blir sambo?

Vi hjälper er med rådgivning kring de juridiska aspekterna av samboförhållandet. Det är värdefullt om ni som par tillsammans reflekterar över några av följande frågor: hur skulle ni vilja ha det för det fall ni i framtiden separerar eller om någon av er skulle avlida? Har ni barn i relationen och sedan tidigare förhållanden och vem vill ni ska ärva er vid dödsfall? Vill ni ha möjlighet att bo kvar i bostaden om någon av er skulle avlida? Betalar ni lika mycket vid inköp av den nya gemensamma bostaden eller har någon av er en större ekonomisk möjlighet än den andra för att finansiera en kontantinsats eller skriva sig på ett lån? Vem står skriven som ägare till bilen och husvagnen som ni båda betalat lika mycket på? Vilka försäkringar har ni tecknat själva, vad har ni genom anställning, och vem som står som förmånstagare till dem?

När räknas man som sambo? 

I korthet kan man förklara att ett par vanligen räknas som sambor när två personer stadigvarande lever tillsammans i ett parförhållande med en sexuell relation och har ett gemensamt hushåll. Ingen av samborna får heller vara gift med någon annan. Ett samboförhållande uppstår till skillnad från ett äktenskap inte vid en exakt tidpunkt och tolkningen av begreppet sambo kan ibland ges olika innebörd.

När upphör ett samboförhållande?

* När någon av samborna avlider
* När samborna flyttar isär
* När någon av samborna ansöker om förordnande av bodelningsförrättare
* När någon av samborna väcker talan i domstol med begäran om att överta bostad av den andre sambon som inte utgörs av samboegendom
* När samborna eller någon av dem gifter sig 


Ibland uppstår tolkningsproblem när man ska fastställa att ett samboförhållande anses ha upphört. Vissa omständigheter kan ibland tvinga ett par till olika adresser och effekterna av detta kan bli stora när det kommer till frågan om att samboförhållandet har upphört eller om det fortfarande ska anses föreligga.

Testamente

Om ni som sambor vill ärva varandra krävs ett testamente. Vid upprättandet av testamentet vägs aktuell lagstiftning in mot de önskemål som ni har angående fördelningen av arvet. Ett barn ärver alltid sina föräldrar om föräldrarna inte är gifta med varandra. Genom upprättandet av ett testamente kan man dock reglera så att barnen endast erhåller en del av sitt arv, så kallad laglott, i stället för hela sitt arv. Huvudlinjen vid utformningen av ert testamente ska alltid vara att följa de önskemål ni har. Trots att bröstarvingar har sin rätt till laglott kan ni upprätta ett testamente som inte automatiskt delar ut barnens laglott. Men, ni måste vara helt och fullt införstådda med att bröstarvinge har stöd i lag till att jämka testamentet och begära att laglotten ändå betalas ut vid ert frånfälle.

Samboavtal

I ett samboavtal bestämmer ni som parter bland annat hur fördelningen av samboegen-
domen, det vill säga den gemensamma bostaden och bohaget, ska göras i fall ni separerar. Samboavtalet kan innehålla en överenskommelse om att ni helt eller delvis väljer att avtala bort de regler som sambolagen fastställt för bodelning av samboegendom. En vanlig situation där behovet av ett samboavtal ofta uppstår är när den ena av er går in med ett större belopp än den andra till den bostad som inköps för gemensamt bruk. Via ett samboavtal kan ni reglera hur ägandet till bostaden ska fördelas i händelse av separation så att den som har lagt in mer pengar än den andra inte förlorar sin insats vid en bodelning.

Skuldebrev/revers

Ett skuldebrev/en revers är handling som dokumenterar ett låneförhållande mellan parter. Skuldebrev kan upprättas i många situationer men är vanliga när olika insatser gjorts vid inköp av exempelvis en bostad och den ena parten därmed lånar ut pengar till den andra parten. Skuldebrev är även vanliga i relationen förälder-barn där föräldrar lånar ut medel till ett eller flera av sina barn. Skuldebrevet är en viktig värdehandling som fastställer villkoren för lånet och dokumenterar viktiga förutsättningarna för bland annat amortering och räntor.

Samäganderättsavtal

Ett samäganderättsavtal är ett skriftligt avtal som bestämmer vad som ska gälla för egendom som ägs av flera personer tillsammans. Det är inte alltid egendom kan ha flera officiella ägare. Ägandet av exempelvis fritidshus, båtar, husdjur, utrustning och bilar kan därför behöva fastställas och regleras i samäganderättsavtal. Avtalet dokumenterar vilken egendom som samägs, vilka ägarna är, hur stora de olika ägarandelarna är, hur ansvar, kostnader, skötsel och nyttjande av egendomen ska fördelas och vad som ska gälla i händelse av tvist mellan de samägande parterna.
Unni Saltin, Jurist
Unni Saltin
Jurist
019-16 71 68
[javascript protected email address]